homepage meldpunt dossier contact

 


DOSSIER OVERLAST DUINOORD
Historie

Al heel lang staat in de bossen van de buurtschap de Distelberg in Helvoirt een herberg, later café/restaurant/partycentrum Duinoord. Na 2000 gaat de exploitant van alles aanleggen: een skibaan, grotere speeltuin en diverse nieuwe bouwwerken. Telkens zondervergunning. De gemeente probeerde Duinoord tot de orde te roepen. Maar die sloeg terug met tegenclaims. Eind 2007 beloofde Duinoord af te zien van procedures tegen de gemeente als die zou meewerken aan een verdere ontwikkeling van Duinoord. Aldus wordt overeengekomen.

De exploitant komt begin 2009 met een uitbreidingsplan. De gemeente is bereid mee te werken aan een nieuw bestemmingsplan, dat eind 2010 wordt gepubliceerd. Alle bezwaren van omwonenden worden afgewezen. De Provincie verbiedt wel de bouw van een nieuwe woning. De gemeente verbindt zich om alle voor de exploitatie benodigde vergunningen af te geven. Alleen als een bezwaar of beroep gegrond is komt er geen vergunning. Dit leidt later tot eindeloze procedures omdat de gemeente onrechtmatige vergunningen eerst klakkeloos verleent.

Na de opening
Begin 2013 wordt Duinoord verbouwd tot all-inclusive attractiepark. Direct na de opening in april 2013 ontstaat grote overlast voor de buurt. Op hoogtijdagen worden door buurtbewoners meer dan 300 auto's geteld in de straatjes in de omgeving. Die straten zijn smal, hebben geen parkeerhavens, geen trottoirs. Er moeten auto's, fietsers, wandelaars, dieren, ruiters en aangespannen wagens overheen. Hulpdiensten kunnen er niet of nauwelijks door.

             

Een aantal omwonenden richt een buurtcomité op. Op 27 augustus 2013 is er een bewonersavond. In een stroeve discussie erkennen gemeente en exploitant dat er sprake is van overlast. Zo'n 50 bewoners geven het comité schriftelijk mandaat om op te komen voor een betere situatie.

Administratieve strijd
Duinoord krijgt in december 2013 van de gemeente een lijst met milieuovertredingen: geen geluidswal, frituur stinkt, vet in de riolering en nog wat kleine dingen. Duinoord moet dat binnen een maand oplossen. Duinoord doet echter niets. Begin januari 2014 stuurt ook het comité een lijst met zestien geconstateerde overtredingen van de regels. Maar er gebeurt niets. Integendeel: eind maart 2014 gaat Duinoord weer zonder vergunning bouwen.

In juni 2014 blijkt dat Duinoord al anderhalf jaar ook zonder geldige exploitatievergunning en drankvergunning draait. Het comité vindt dat een nieuwe exploitatievergunning niet afgegeven mag worden vanwege de overlast. Maar VVD-burgemeester Zwijnenburg laat het comité in een gesprek weten dat zij Duinoord niet aan banden zal leggen. Want: "Ondernemers moet je niet te veel hinderen", zegt ze. Het comité bereidt zich voor op juridische tegenacties. Een aantal omwonenden stort forse bijdragen aan een juridisch steunfonds van het comité.

Buurt krijgt gelijk
Eind 2014 kantelt het dossier. De gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften en de Rechtbank geven het comité gelijk. Ook krijgt het college van B&W een ambtelijk advies voor een algeheel parkeerverbod in de buurt. Maar het tegendeel gebeurt. In 2015 laat Duinoord bezoekers dwars op de Giersbergsebaan parkeren. Dit verspert de doorgang, ook van hulpdiensten. Het comité vraagt de burgemeester om onverwijld op te treden. Na lang aandringen worden parkeerverboden geplaatst. Maar de gemeente laat toe dat in het bos ruim 200 auto's mogen staan. Het comité tekent bezwaar aan.

De rechtbank vernietigt op 6 augustus 2015 de exploitatievergunning van Duinoord. De rechtbank maakt in zijn uitspraak korte metten met de omvang en plek van het horecabedrijf. Op 23 november 2016 vernietigt ook de Raad van State de exploitatievergunning van Duinoord. Die had niet afgegeven mogen worden vanwege de parkeeroverlast.

In december 2016 stuurt het comité aan de Provincie een Witboek Duinoord en de Natuur en aan de Gemeente een Witboek Duinoord en Parkeren. In beide documenten staan suggesties voor oplossingen van de problemen. In april 2017 krijgt Duinoord dan eindelijk parkeerbeperkingen opgelegd.

Maar Duinoord en de gemeente leggen zich niet neer bij de wettelijke beperkingen. In de zomer van 2017 krijgt Duinoord vergunning om naast het bedrijfsterrein toch weer 131 extra auto's te laten parkeren: een uitbreiding met 60%. Comité en omwonenden tekenen bezwaar aan en de vergunning wordt eind december vernietigd.

Ook krijgt Duinoord vergunningen voor eerder illegaal gerealiseerde bouwwerken. Zo blijkt dat het klimbos al die jaren illegaal is gebruikt. Een verleende vergunning voor dit klimbos wordt na bezwaar vernietigd. In juni 2018 spreekt de rechtbank uit dat weer twee collegebesluiten onwettig zijn: een vergunning voor twee grote reclameborden bij de ingang van het pretpark wordt vernietigd en een besluit op bezwaar tegen een illegale speeltoren van Duinoord sneuvelt ook. In het voorjaar van 2018 geeft B&W ook een vergunning af voor een andere uitbreiding van de parking van Duinoord. Het gaat om een bosperceel van bijna 1000m2 dat de exploitant eerder illegaal volledig had kaalgeslagen en verhard. Maar ook die vergunning moet de gemeente weer vernietigen. De gemeente wil er echter niet op handhaven. Ook daar tegen tekent het comité bezwaar aan.

Verder keurt de brandweer Duinoord af vanwege tekortkomingen: geen brandwerende muren en deuren, uitgangen te smal en onvoldoende bluswater. Duinoord kondigt de gemeente claims aan wegens schade door blunders van de gemeente.

Natuurschade
In 2013 stelt de Provincie Noord-Brabant – voorafgaand aan het Bestemmingsplan Duinoord – dat het klimbos en enkele andere bouwsels geen schade berokkenen aan de natuur en dat geen vergunning volgens de natuurbeschermingswetten nodig is. Het comité betwist dat standpunt en de Raad van State spreekt eind 2016 uit dat zo'n vergunning wél vereist is. Duinoord ligt in en naast de Loonse en Drunense Duinen, zwaar beschermd Natura2000-gebied.

In februari 2018 geeft de Provincie Duinoord dan een vergunning voor de Wet Natuurbescherming, voor alle ontwikkelingen vanaf 2004. Het comité vecht die vergunning aan. Het onderzoek waarop de vergunning is gebaseerd zit vol fouten. In mei 2019 spreekt de Raad van State uit dat de beoordeling van mogelijke stikstofschade volgens de zg. PAS-toets bij de vergunningen onrechtmatig is. De PAS-toets werd ook gebruikt voor Duinoord. Het comité verwacht (juni 2019) dat Duinoord - ook om die reden - zijn Wnb-vergunning verliest en niet langer in deze vorm op deze gevoelige plek kan voortbestaan.

In januari 2019 vraagt het comité aan de Provincie, de Gemeente Haaren en de Gemeente Vught (vanaf 2021 het gezag over Helvoirt) om een verplaatsing van Duinoord te bezien. De gemeentes en de provincie hebben daar beleid voor, als een bedrijf niet (meer) blijkt te passen op zijn oude plek. In het Brabants Dagblad zegt de exploitant dat met hem best valt te praten over een uitkoop.

Al met al werden sinds 2015 niet minder dan 9 besluiten van de gemeente en 1 van de provincie na procedures vernietigd en 7 besluiten van de gemeente op punten gecorrigeerd.

HET COMITÉ BEREIDT VERDERE ACTIES VOOR... BLIJF ONS VOLGEN! 

Comité Stop Overlast Duinoord
Arno Wouters, Colette Pulles, Jan Kruitwagen; Hans Pulles, Sander Wieringa;
komen op voor ca. 50 buurtbewoners.

Contact                           Stichting